KONCEPTTESTER

Produktlivscykeln är en serie av steg som en produkt går igenom under sin livstid. I de sex faserna finns det olika behov av beslutsstöd och marknadsföringsinsatser. När det gäller koncepttester förknippas de mest med undersökningar som genomförs i den första fasen, där själva produktidén ska utvecklas till en vara eller tjänst.

Koncepttester kan ha olika inriktning och angreppssätt men gemensamt för dem är att vi alltid involverar och frågar potentiella kunder för att få deras reaktioner på en föreslagen konceptidé. Utifrån syfte och målgrupp väljer vi vilken intervjumetod som är lämpligast. Ibland när produktattributen är många kan det även vara befogat att genomföra en conjoint- eller MaxDiff-undersökning för att ta reda på den optimala mixen av egenskaper.

I samband med koncepttester är det vanligt att man även testar prisnivåer, namn och dekor.

Genom våra koncepttester tar vi reda på attityder, önskemål, behov och preferenser. Ett väl utfört test minimerar risker och ökar chanserna till framgångsrika lanseringar. Med hjälp av ett antal KPI:er drar vi slutsatser om resultatet och ofta har vi referensvärden som vi kan jämföra med. Vi hjälper dig i hela processen, från enkätkonstruktion och konceptbeskrivning till analys och rekommendationer. Kontakta oss så berättar vi mer.

NÅGRA EXEMPEL PÅ VANLIGA KONCEPT- OCH PRODUKTTESTER

Test av konceptidéer
Test av logotyper
Namntester
Test av webbplatsdesign
Prisundersökningar
Test av reklamkoncept
Användartester/UX-tester
Förpackningstest – Hantering
Förpackningstest – Design

Syftet med undersökningen och den aktuella målgruppspopulationen avgör vilken undersökningsmetod som är lämpligast. Vi använder både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Fältarbetet genomförs i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. Vi och våra partners  följer internationella regler för marknadsundersökningar. Personuppgifter hanteras enligt GDPR.

Meny