KONCEPTTESTER

Produktlivscykeln är en serie av steg som en produkt går igenom under sin livstid. I de sex faserna finns det olika behov av beslutsstöd och marknadsföringsinsatser. När det gäller koncepttester förknippas de mest med konsumentundersökningar som genomförs i den första fasen, där produktidén ska utvecklas till en vara eller tjänst. Men det kan också handla om att testa en färdigutvecklad produkt som introduceras på en ny marknad eller att förändra en produkt som uppnått fasen ”stagnation” eller ”nedgång”.

Koncepttester kan ha olika inriktning och angreppssätt men gemensamt för dem är att vi alltid involverar och frågar potentiella konsumenter för att få deras reaktioner på en föreslagen idé, produkt eller tjänst. Utifrån syfte och målgrupp väljer vi vilken intervjumetod som är lämpligast och om undersökningen exempelvis ska bygga på ett monadiskt eller multipelt angreppssätt. Ibland när produktattributen är många kan det även vara befogat att genomföra en s k conjointundersökning för att ta reda på den optimala mixen av egenskaper för produkten.

Genom våra koncept-och produkttester tar vi reda på attityder, önskemål, behov och preferenser. Ett väl utfört test minimerar risker och ökar chanserna till framgångsrika marknadssatsningar oavsett om det gäller en nylansering eller utveckling av en befintlig produkt. Med hjälp av ett antal KPI:er drar vi slutsatser om resultatet och ofta har vi referensvärden som vi kan jämföra med. Vi hjälper dig i hela processen, från konceptbeskrivning till analys och rekommendationer. Kontakta oss så berättar vi mer.

NÅGRA EXEMPEL PÅ VANLIGA KONCEPT- OCH PRODUKTTESTER

Test av konceptidéer
Test av logotyper
Namntester
Test av webbplatsdesign
Prisundersökningar
Test av reklamkoncept
Användartester/UX-tester
Förpackningstest – Hantering
Förpackningstest – Design

Syftet med undersökningen och den aktuella målgruppspopulationen avgör vilken undersökningsmetod som är lämpligast. Vi använder både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Fältarbetet genomförs i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. Vi och våra partners  följer internationella regler för marknadsundersökningar. Personuppgifter hanteras enligt GDPR.

Meny