MEDARBETAR­UNDERSÖKNINGAR

Nöjda medarbetare leder till mindre personalomsättning, nöjdare kunder och bidrar till en lönsammare affär. För att erhålla nöjda medarbetare är medarbetarundersökningar ett viktigt verktyg. Genom Markets Insights medarbetarundersökningar erhåller ni en övergripande bild av organisationens välbefinnande och trivsel. Resultatet ger er viktig input för att aktivt arbeta med att utveckla organisationen i rätt riktning. Genom olika nyckeltal som eNPS och NMI (Nöjd-Medarbetar-Index) samt prioriteringsanalyser skapar vi ett underlag som ger er rätt förutsättningar för ett konkret förändringsarbete som gör skillnad.

Markets Insights medarbetarundersökningar är kostnadseffektiva undersökningar som utgår från ett antal basfrågor som anpassas och kompletteras utifrån er verksamhet. Undersökningen tar tempen på flera olika områden såsom arbetsmiljö, trivsel, ledarskap, utvecklingsmöjligheter, kompetens, engagemang, delaktighet, stress och trakasserier. Frågorna täcker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Genom att komplettera med frisvarsfrågor kan vi även fånga upp synpunkter och händelser som annars inte framkommer. Är antalet medarbetare tillräckligt många analyserar vi dessutom skillnader mellan avdelningar, grupper och funktioner så att de inte går förlorade i totalresultatet.

Medarbetarundersökningen genomförs vanligtvis som en webbenkät som distribueras via e-post. Ibland komplettera vi med postala utskick för att säkerställa att alla ges möjlighet att delta. Har ni personal med andra modersmål än svenska översätter vi naturligtvis enkäten för att öka tillgängligheten.

Våra medarbetarundersökningar ger er bland annat svar på följande områden:

Hur nöjda, lojala och engagerade är medarbetarna?
Hur är relationen med medarbetare, chefer och ledning?
Vad bör vi prioritera för att förbättra nöjdhet och engagemang?
Finns det alarmerande nivåer av stress och ohälsa?
Finns det skillnader mellan avdelningar, grupper och funktioner?
Meny