PRODUKTTESTER

Produkttester är olika typer av undersökningar som fungerar som beslutsstöd i produktutvecklingsprocessen. Produkttester förekommer genom hela produktlivscykeln men ofta associeras de till undersökningar som genomförs i tidigt utvecklingen. Koncepttester, namntester, dekortester och hanteringstester är exempel på undersökningar som ofta genomförs i första fasen.

Övriga produkttester handlar främst om tester av en fysisk produkt, dvs när man kommit längre i produktlivscykeln. Testobjektet är vanligtvis en prototyp, en ny produkt eller en befintlig produkt som man vill ändra eller utveckla. Syftet med produkttesterna varierar men de vanligaste listas nedan:

  • Utvärdera produktprestanda och eventuella svagheter
  • Testlansering för att minimera riskerna med fullskalig lansering
  • Testlansering för att identifiera de mest lönsamma marknadssegmenten
  • Estimera marknadsandel vid en given prisnivå
  • Smaktest för att jämföra med konkurrerande produkter

Själva produkttestet genomförs vanligtvis på två olika sätt. Antingen skickas produkterna hem till intervjupersonerna så att de får testa och utvärdera hemmiljön eller genomförs testerna och intervjuerna i en lokal dit intervjupersonerna blir bjudna. Det händer också att intervjuerna genomförs i en centralt belägen lokal, tex i köpcentrum eller på gågator. Då genomförs korta intervjuer med förbipasserande efter att ett antal rekryteringsfrågor ställts.

Genom våra produkttester tar vi reda på attityder, önskemål, behov och preferenser. Ett väl utfört test minimerar risker och ökar chanserna till framgångsrika marknadssatsningar. Med hjälp av ett antal KPI:er drar vi slutsatser om resultatet och ofta har vi referensvärden som vi kan jämföra med. Kontakta oss så berättar vi mer.

NÅGRA EXEMPEL PÅ VANLIGA KONCEPT- OCH PRODUKTTESTER

Test av konceptidéer
Test av logotyper
Namntester
Test av webbplatsdesign
Prisundersökningar
Test av reklamkoncept
Användartester/UX-tester
Förpackningstest – Hantering
Förpackningstest – Design

Syftet med undersökningen och den aktuella målgruppspopulationen avgör vilken undersökningsmetod som är lämpligast. Vi använder både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Fältarbetet genomförs i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. Vi och våra partners  följer internationella regler för marknadsundersökningar. Personuppgifter hanteras enligt GDPR.

Meny