IMAGE­UNDERSÖKNINGAR FÖR FÖRETAG

En imageundersökning mäter anseendet och attityden till ditt företag. På en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att förstå hur målgruppen uppfattar företaget då det påverkar relationen med alla intressenter. Har företaget ett högt anseende och associeras med rätt imageattribut skapas ett band av förtroende mellan företaget och marknaden. Då ökar förutsättningarna att uppnå de uppsatta strategiska målen. Om du inte själv känner till, eller påverkar hur företaget uppfattas, finns det risk att marknaden har en bild av företaget som inte är gynnsam. Till skillnad mot en kundnöjdhetsundersökning riktar sig imageundersökningen till hela målgruppen, inte bara de som redan är kunder idag. På så sätt erhåller du information från ett tvärsnitt av målgruppen.

Via en imageundersökning erhåller du kvantitativ information om ditt företags starka respektive svaga sidor jämfört med dina konkurrenter. Undersökningen visar inom vilka imageområden du bör tona ner, vidmakthålla eller förstärka.  Kompletterat med kvalitativ information från dina målgrupper tillhandahåller vi en helhetsbild och ett bra underlag för strategiska beslut. Följande punkter ingår i analysen:

Företagets övergripande anseende
Jämförelse med största konkurrenter
Hur företaget presterar på olika egenskaper
Framtida utvecklingsområden
Vilka områden som behöver prioriteras
Nyckeltal att mäta över tiden (NKI/NPS)
Meny