MÅLGRUPPSANALYSER

Målgruppsanalyser identifierar en eller flera grupper med människor som har ett behov eller problem som du med din produkt eller tjänst kan lösa. Syftet är att lära känna sin målgrupp bättre, inte bara sociodemografiskt utan även utifrån intressen, värderingar, konsumtionsvanor och behov. Ofta filtreras målgruppen fram genom undersökningar i konsumentpaneler, omnibusundersökningar eller från köpta adressurval. Kvantitativa datainsamlingsmetoder är vanligast förekommande men som komplement används även kvalitativa metoder såsom fokusgrupper eller djupintervjuer. Analysen resulterar i en tydlig målgruppsdefinition som därefter kan användas som underlag vid utformning av marknadsföringsåtgärder och produktutveckling.

När man genomför målgruppsanalyser kan det ibland vara lämpligt att skapa s.k. Personas. Det är fiktiva människor, en profil av din målgrupp eller typiska kunder. Personas baseras på data som vi hämtat in från våra undersökningar och kompletteras med befintlig data från interna CRM-system. Att arbeta med Personas är ett roligt och kreativt sätt att förenkla bilden av sin målgrupp och gör det enklare att vidta rätt marknadsföringsåtgärder. Dessutom bidrar de till samsyn inom företaget vem målgruppen egentligen är.

Både målgruppsanalyser och Personas är vanligt förekommande i samband med segmenteringar. När företag och organisationer erbjuder fler produkter eller tjänster är det lämpligt att dela in marknaden i olika segment. Läs mer om målgruppssegmentering här.

Meny