ARBETSSÄTT OCH METODER

Innan en marknadsundersökning genomförs är det viktigt att förstå bakgrunden till informationsbehovet. Ju mer kunskap vi har om syftet med undersökningen desto bättre är förutsättningarna att skapa en optimal undersökningsdesign. Först därefter tar vi fram ett förslag på hur marknadsundersökningsprocessen ska utformas och vilken datainsamlingsmetod som är lämpligast.

Market Insight erbjuder alla typer av datainsamlingsmetoder, antingen i egen regi eller tillsammans med våra samarbetspartners. Vi är inte låsta till en metod utan syftet med undersökningen och målgrupp avgör vilken som är bäst i det enskilda fallet.

PROCESSEN

Marknadsundersökningsprocessen innehåller ett antal steg som alla är avgörande för att få fram ett resultat med hög validitet och reliabilitet. Det är först när alla stegen är uppfyllda som resultatet kan utgöra ett bra underlag för analys. Vår expertis inom urvalsmetodik, formulärdesign och analys visar vägen till konkreta rekommendationer och bättre beslut.

VÅRA DATAINSAMLINGSMETODER

Webbenkäter
Kundpaneler
Telefonintervjuer
Personliga intervjuer
Lokaltest
Postala intervjuer
Observation
Fokusgrupper
Eye-tracking

Syftet med undersökningen och den aktuella målgruppspopulationen avgör vilken undersökningsmetod som är lämpligast. Vi använder både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Fältarbetet genomförs i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. Vi och våra partners  följer internationella regler för marknadsundersökningar. Personuppgifter hanteras enligt GDPR.

Meny