VÅRT ARBETSSÄTT

I många förändrings- och utvecklingsprocesser är den interna informationen inte tillräcklig som beslutsunderlag. Då kan en marknadsundersökning vara lösningen. För oss är det viktigt att förstå bakgrunden till informationsbehovet. Ju mer kunskap vi har, desto bättre undersökningsdesign. Genom fem frågeområden säkerställer vi att undersökningen får bästa möjliga utformning. Tillsammans med uppdragsgivaren går vi igenom första och sista frågan. Därefter tar vi fram ett förslag på hur marknadsundersökningsprocessen ska utformas.

VARFÖR?

ska vi genomföra undersökningen? Med ett tydligt syfte kan man identifiera vilka problem och möjligheter som ska diagnostiseras.

VILKEN TYP?

av undersökning är lämplig utifrån syfte, hypoteser och målsättningar?

VILKEN DESIGN?

ska undersökningen ha vad gäller urval, metodik och frågeformulär?

VAD?

ska vi göra med undersökningsresultatet, vilka analysmodeller är lämpliga för att resultatet ska leda till konkreta rekommendationer?

VÄRDET?

av att genomföra undersökningen? Är värdet av informationen högre än kostnaden – oavsett resultat?

PROCESSEN

Marknadsundersökningsprocessen innehåller ett antal steg som alla är avgörande för att få fram ett resultat med hög validitet och reliabilitet. Det är först när alla stegen är uppfyllda som resultatet kan utgöra ett bra underlag för analys. Vår expertis inom urvalsmetodik, formulärdesign och analys visar vägen till konkreta rekommendationer och bättre beslut.

VÅRA METODER

Webbenkäter
Kundpaneler
Telefonintervjuer
Personliga intervjuer
Lokaltest
Postala intervjuer
Observation
Fokusgrupper
Eye-tracking

Syftet med undersökningen och den aktuella målgruppspopulationen avgör vilken undersökningsmetod som är lämpligast. Vi använder både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Fältarbetet genomförs i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. Vi och våra partners  följer internationella regler för marknadsundersökningar. Personuppgifter hanteras enligt GDPR.

Meny