NAMNTESTER

Ett namntest genomförs när man ska namnsätta en ny produkt, varumärke eller företag. Syftet är få fram det namn som är lämpligast och som skapar bäst förutsättningar för en framgångsrik lansering. Testet är viktigt att genomföra om man vill försäkra sig om att det tilltänkta namnet ger positiva associationer, är lätt att komma ihåg och stämmer överens med den image som man vill förmedla. Extra viktigt är det om din produkt ska lanseras på utländska marknader. Ett namntest genomförs vanligtvis som en separat undersökning men det är även vanligt att det ingår som en del i ett mer omfattande koncepttest (läs mer om koncepttester här). Så här går ett standardiserat namntest vanligtvis till:

• Namnen som ska testas mot varandra läggs in i en webbenkät. Vi ställer bland annat frågor om spontant intryck, associationer, koppling till kategori och värdering utifrån ett antal påståenden.
• Intervjuerna genomförs därefter i en onlinepanel eller i ett registerurval. Vi säkerställer att urvalet speglar målgruppen för varumärket eller företaget.
• Vi analyserar data, hittar mönster, jämför delurval, tar fram grafik och rapport med slutsatser och rekommendationer.

Välkommen att kontakta oss om du vill vara säker på att du väljer ett optimalt namn för din lansering.

Meny