VARUMÄRKES­UNDERSÖKNINGAR

Varumärkesundersökningar är en form av attityd- och imageundersökning där syftet är att ta reda på hur varumärket uppfattas i målgruppen. Väl genomförda varumärkesundersökningar hjälper företagsledningar, marknads-, försäljnings- och kommunikationsavdelningar att fatta rätt strategiska beslut i arbetet med att marknadsföra, utveckla och stärka sina varumärken. Styrkan i ett varumärke korrelerar nämligen i hög grad med försäljning och marknadsandelar i de allra flesta branscher och produktkategorier.

Datainsamlingen genomförs vanligtvis som en kvantitativ marknadsundersökning. Gäller det varumärken på en konsumentmarknad genomförs intervjuerna i onlinepaneler medan telefonintervjuer är vanligast när det gäller B2B. Kvalitativa intervjuer i form av fokusgrupper eller personliga intervjuer används ibland som komplement för att säkerställa att innehållet i den kvantitativa undersökningen blir så optimal som möjligt.

Att urvalet för undersökningen representerar målgruppen är helt avgörande för ett resultat med hög kvalitet. Att endast inkludera befintliga kunder i undersökningen är inte ett alternativ då det kommer generera ett snedvridet resultat.

Om du har ett varumärke som du vill stärka eller positionera men inte vet vilka insatser som behövs är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig med ett beslutsunderlag med konkreta åtgärder som du kan bygga din marknads- och varumärkesstrategi på. Därigenom blir det enklare att välja rätt marknadsföringsåtgärder. Önskar du mer information om de olika delarna i en varumärkesanalys kan du läsa nedanstående artiklar:

Varumärkesundersökningen och varumärkesanalysen dig bland annat svar på nedanstående information:

Varumärkeskännedom
Prestation på imageattribut
Drivkrafter på marknaden
Varumärkets styrka
Typ av lojalitet som förekommer
Positioneringskarta
Meny