PDS-PROBLEM DETECTION STUDY

En Problem Detection Study (PDS) genomförs om du vill ta reda på de bakomliggande orsakerna till ett visst problem. Tillämpningsområdena är många och kan rikta sig både externt – mot kund, leverantörer eller andra intressenter, och internt – mot medarbetare. Men vanligast är det att metodiken används för att utvärdera produkter, både befintliga eller i samband med utvecklingsarbetet av nya.

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka problem som finns och vilka av dessa som målgruppen upplever som störst eller mest förklarande till att man har en viss åsikt. Metodens utgångspunkt är att det är enklare att hitta fel och brister än att komma med konstruktiva förbättringsförslag.

Undersökningen genomförs ofta via ett kvalitativt angreppssätt, dvs via djupintervjuer eller fokusgrupper. Vill man säkerställa resultatet från den kvalitativa undersökningen genomförs en större kvantitativ undersökning i målgruppen.

I stora drag är det tre frågeställningar som vi besvarar genom våra PDS-mätningar:

Vilka är problemen?

Vilka problem upplevs som störst?

Vilka åtgärder behöver vidtas?

Meny