VARUMÄRKES­ANALYS

Varumärkesanalys utgör basen i varumärkesbyggandet. Processen berör både den egna organisationen och kunderna. Utgångspunkten är att ett starkt varumärke medför många fördelar, både för varumärkesinnehavaren och konsumenten. När konkurrensen ökar och produkter och tjänster och blir alltmer lika varandra är det viktigt att man har ett starkt varumärke med en tydlig position. Ett starkt varumärke är inte lika priskänsligt och har därmed bättre förutsättningar att lyckas med försäljning, lojalitetsskapande åtgärder och ökad lönsamhet. Genom våra varumärkesundersökningar tar vi fram informationen som behövs för en komplett varumärkesanalys.

Market Insight har bred erfarenhet av den här typen av varumärkesundersökningar och har genom åren undersökt ett hundratal varumärken, både i Sverige och internationellt. Vårt angreppssätt utgår från teoretiska modeller som har operationaliserats, d v s vi har brutit ner dem på användbara empiriska frågor som tar fram relevant information för analysen. Genom varumärkesanalysen får ni reda på vilka åtgärder som bör prioriteras för att bygga ett starkare varumärke. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi genomför våra varumärkesundersökningar.

FRÅGEOMRÅDEN SOM VARUMÄRKESANALYSEN BESVARAR

Hur välkänt är ditt varumärke?
Vad associeras med mitt varumärke (funktionella fördelar, emotionella belöningar)?
Vilka egenskaper är gemensamma samt särskiljande jämfört med konkurrenterna?
Vilka egenskaper driver köp respektive betalningsvilja?
Hur starkt är varumärket och hur kan jag stärka det ytterligare?
Hur ser köpbeteendet ut?

Syftet med undersökningen och den aktuella målgruppspopulationen avgör vilken undersökningsmetod som är lämpligast. Vi använder både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Fältarbetet genomförs i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. Vi och våra partners  följer internationella regler för marknadsundersökningar. Personuppgifter hanteras enligt GDPR.

Meny