CORPORATE IMAGE-/ ATTITYDUNDERSÖKNINGAR

Via våra imagemätningar erhåller du kvantitativ information om ditt företags starka respektive svaga sidor jämfört med dina konkurrenter. Undersökningen visar inom vilka imageområden du bör tona ner, vidmakthålla eller förstärka.  Kompletterat med kvalitativ information från dina målgrupper tillhandahåller vi en helhetsbild och ett bra underlag för strategiska beslut.

Företagets anseende (anseendepuls)
Uppfattning om marknadsaktiviteter
Hur företaget presterar på olika områden
Framtida utvecklingsområden
Vilka områden som behöver prioriteras
Nyckeltal att mäta över tiden (NKI/NPS)
Meny